Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”) je společnost Filipa, s.r.o, IČ 25282875, DIČ: CZ25282875, se sídlem Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C12773 (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad

email: filipapet@filipa.cz

telefon: +420 778 771 728, +420 601 309 268

internetový obchod: www.filipapet.cz

 1. Tento dokument obsahuje zejména informace o tom, jaké osobní údaje správce o Vás zpracovává, dále informace o důvodech, způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, a rovněž informace o Vašich právech.
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu či jiného právního vztahu se správcem nebo které správce shromáždil z jiného právního titulu a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Osobními údaji jsou zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, název, IČ a DIČ, pokud jste podnikatel, dále telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa pro doručování, fakturační adresu, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookies, záznamy telefonních hovorů se zákaznickou linkou.
 2. Pokud správci poskytnete údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména v sídle a provozovnách správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovateli, elektronicky prostřednictvím výpočetní techniky, webu, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 2. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
 3. příprava či plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 4. plnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 5. oprávněný zájem správce ) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) ,.
 6. Správce Vaše osobní údaje zpracovává v různých situacích pro různé účely a v různém rozsahu. Účelem zpracování osobních údajů je zejména
 • zasílání obchodních sdělení, newsletterů a činění dalších marketingových aktivit,
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zpracovávání z důvodů, které správci ukládají právní předpisy ČR (např. zákon o účetnictví),
 • sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb, pokud používáte web správce, na které správce využívá soubory cookies.
 • .
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný .

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • po dobu trvání oprávněného zájmu správce na zpracování osobních údajů, nejdéle však po dobu 5 let od jejich shromáždění, případně do doby podání Vaší námitky proti dalšímu zpracování.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Kategorie příjemců osobních údajů

 1. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být v konkrétních případech
 •  orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • externí poskytovatelé odborných a specializovaných služeb (zpracovatelé osobních údajů)

další příjemci dle potřeb a pokynů správce (např. osoby podílející se na dodání zboží a služeb a realizaci plateb na základě smlouvy uzavřené s vámi, osoby zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby).,

Tyto osoby se nacházejí v postavení správce.

 1. V případě, že jsou osobní údaje vyjma správcem zpracovávané také zpracovateli, děje se tak na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.
 2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů udělený správci podle čl. III odst. 1 písm. a) těchto podmínek ochrany osobních údajů a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz, a to v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program a šifrování.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. / S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 3. Tyto podmínky jsou dostupné na internetové adrese filipapet.cz.
 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.3. 2019.